2018. október. 18., csütörtök
Névnap:
2017-12-23 09:57:00• hírek • Szatmár.ro

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket kívánunk!

A karácsony a kereszténység egyik legfontosabb ünnepe, amelyen Jézus Krisztus születésére emlékezünk, aki a keresztény vallás szerint Isten fia, aki emberré lett, keresztre feszítették és feltámadt. Az ünnep alkalmából különböző felekezetek vezetői köszöntik a Szatmár.ro olvasóit néhány karácsonyi gondolattal.

 


Kedves testvérek!

 

Kegyelemteljes Karácsonyt kívánok mindenkinek! S ha már a Kegyelem Évét nyitottuk meg Advent első vasárnapján, hadd nézzük meg együtt, mit is takar a „Kegyelemteljes Karácsonyt” köszöntés, jókívánság. Kezdjük a második szóval.

 

Karácsony ünnepe van. Hála Istennek, nálunk még nem kell magyarázni, hogy mit ünneplünk Karácsonykor. Bár körünkben is erősen csábít a materialista világfelfogás, hogy ne lássunk a Karácsony ünnepében egyebet, mint a fény, meg az ajándékozás, vagy éppenséggel a szeretet ünnepét. Csak a lényegre ne figyeljünk, sőt felejtsük el, vagy helyettesítsük valami mással.
 

Számunkra, keresztények számára a Karácsony Jézus Krisztus születésének az ünnepe, és semmi más! … De!
 

Hisszük, hogy Jézus Krisztusban ragyogott fel az emberiség számára az igazi fény, mely minden embert megvilágosít. 
 

Hisszük, hogy Jézus Krisztus, a betlehemi Kisded Isten legcsodálatosabb és legnagyobb ajándéka. A mennyei Atya nem adhatott volna nagyobb ajándékot, kevesebbet pedig nem akart, mint egyszülött Fiában önmagát. Így szerette Isten a világot!
 

És ez a szeretet is tetten érhető Jézus születésekor, de az igazi szeretetáradás ünnepe mégis Pünkösd, amikor az Atya és a Fiú közösen küldik a Szentlelket, közös szeretetüket, a harmadik isteni Személyt. Bár joggal mondhatjuk, Karácsony nélkül nem lehetett volna sem Húsvét, sem Pünkösd. Tehát, Jézus Krisztus születésének ünnepe a Karácsony. 

 

De mitől lesz kegyelemmel teljes?
 

Ezt a kérdést Henri Boulad jezsuita atya gondolataival világítanám meg. Szerinte a kegyelem életet jelent, de sokkal többet, mint az a megszokott élet, amelyet mi ismerünk. A kegyelem maga az Isteni Élet! Szent Fiának emberként való megszületése azt eredményezte, hogy Istennél és Istennel mi „egy családban” élhetünk. Ugye, nem létezik olyan család, amelyen belül fizetést követelnek, mielőtt valaki asztalhoz ül? Nem bizony! A családi asztalról fizetés nélkül vehetünk, teljes természetességgel, hiszen otthon minden ingyen van. Isten nagy családjában is ez a helyzet. Ingyen osztogatja saját magát, hiszen legnagyobb ajándéka, Jézus Krisztus, a minden kegyelem forrása és teljessége is mindenkié lehet, ingyen, aki csak befogadja Őt. 

 

Egyházmegyénkben két éven át igyekeztünk azon dolgozni, hogy merjük magunkat átadni Istennek. Ismét két éven át tudatosan építgettük a krisztusi közösséget, és tudatosítottuk magunkban Krisztus közösségéhez való tartozásunkat. 
 

A Kegyelem Évében szeretném, ha arra figyelnénk, hogy miként adja Isten magát nekünk, hogyan működik bennünk, és hogyan akar belevonni a saját Isteni Életébe.
 

Az első Karácsonykor gyermekként született, hogy senkit el ne ijesszen a hozzá közeledők közül, ma pedig a szentostyában rejtőzködve, egy falat kenyérként kínálja magát és kér a szívünkbe bebocsátást. Akkor lesz kegyelemteljes a Karácsonyunk, ha befogadjuk Őt s engedjük, hogy bennünk megszülessen.
 

Ennek reményében ismételten kívánok mindenkinek kegyelemteljes karácsonyi ünnepeket, és Istentől áldott, békés, boldog új esztendőt:
 

2017 Karácsonyán, Jézus Krisztus születésének főünnepén,

                                                                                               
                                                                                                              +Jenő püspök

 

                                                                 

 


Nagyon furcsa és igen különleges a karácsonyi történet, mert olyan emberekről ad híradást, akikről senki sem gondolta volna, hogy éppen őket választja ki az Isten arra, hogy első tanúbizonyságtevői legyenek Jézus születésének. Az „Úr dicsősége” a pásztoroknak jelenik meg elsőként, bizonyítva, hogy a menny dicsősége a legegyszerűbb embernek is megjelenhet, „ sőt azokat választotta ki az Isten akik a világ szemében bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket és azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében erőtelenek, hogy megszégyenítse az erőseket...akik a világ szemében nem előkelők, sőt lenézettek” (1. Kor. 1,27-28)
 

Ezen a karácsonyon is szembesít Isten azzal az bűnünkel, amelyet a kísértő még apró magként hintett el  szívedben, ami mára már felnövekedő szúró tövisként megöl mindent , elhitetve veled, hogy te senkinek sem kellesz, nem vagy fontos senkinek. Valami hasonló érzés töltötte be pásztorok szívét is. Lehetett  az egész római birodalomra kiterjedő népszámlálás, háború vagy béke velük eddig sem és ezután sem foglalkozik senki.  Ilyen előzményeket és gondolatokat követően történik meg az, amire senki nem számított, legkevésbé a pásztorok,  hogy  Isten a „ nem előkelőknek”, sőt a lenézetteknek jelenti meg elsőként Fia születését. A hosszú ideje kijelentést nélkülöző néphez angyalait küldi nagy fényességben és dicsősségben, hogy elmondják az elbukott embernek, hogy megszületett a Szabadító.  Az angyali híradást követően a nagy dicsőségből és ragyogásból semmi nem maradt csak az elmondott örömhír, „ amely az egész nép öröme”, a tied is. Az örömhír nem más, minthogy  Istennek fontos vagy. Lehet sopánkodni, tétlenkedni, töprengeni, hogy mit is hozhat ez a karácsony, mitől lehet ez más mint a többi vagy elindulhatunk a templomba, hogy lássuk „hogyan is történt mindaz, amiről üzent nékünk az Úr” /Mt. 2,15/. A pásztorok életében ez az elindulás, a születés helyére való megérkezés és a Jézussal való találkozás lett a hitük gyümölcse. Félretették minden vélt vagy valós problémájukat, legyőzték bizonytalanságukat, hogy ők senkinek sem fontosak, velük senki nem törődik és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő kisgyermeket, azt akiről az angyalok beszéltek. A pásztorok életében az elindulás volt az a döntő pillanat,  amikor mindent félretéve elindultak és meg is érkeztek arra a helyre, ahol Jézus volt és megtalálták azt, akit kerestek. Akkor van igazi karácsonyod, ha megtaláltad azt, akit kerestél és ő nem csak egy gyermek, hanem az Úr Krisztus, a te Megváltód. Aki pedig a Krisztussal találkozott, az nem teheti, hogy ne mondja el azt, amit látott és hallott. /Ap Csel. 4,20/
 

Gellén Sándor,
A Nagybányai Református Egyházmegye esperese, a
vasújváros lelkipásztor
 

Áldott karácsonyi ünnepet adjon Isten mindnyájunknak. 
 

                                                                      

 

Zelenák József, a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház püspök-helyettesének karácsonyi üzenete

 

A szeretet karácsonyi ajándéka
 

„Bepólyálta és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely” (Lk. 2,7).
A KARÁCSONY TALÁN A LEGSZEBB, LEGBOLDOGABB ÜNNEPÜNK. Alkalom arra, hogy megfürödjünk a szeretetben, melyről az apostol azt mondja: a legnagyobb. Elnevezése a latin carnatio = megtestesülés szóból származik.


Karácsony az Úr Jézus testté lételének az ünnepe. Jézus Krisztus az ő örök isteni természete mellé magára vette a mi emberi természetünket is, mert csak így lehetett segíteni rajtunk. Minden karácsonykor erre kell emlékeznünk, ezt kell megélnünk, és ezért hálát adnunk.


Az ünnep tartalma az idők folyamán eltorzult. Sokak számára egyenesen teher a hozzá tapadt sok szokás és többletkötelesség. Ilyenkor felbolydul a világ, aki teheti, vásárol, utazik, vendégeskedik – s az ünnep kimerül ebben, és sok ember is kimerül az ünnep végére.


A karácsonyt idéző bibliai tudósítás népszámlálásról beszél, amelyet Augusztus császár rendelt el, ami tulajdonképpen az adóköteles polgárok összeírása volt, s egyben alkalom az adó emelésére is. Mindenkinek a származási helyén kellett jelentkeznie. Ezért volt kénytelen József is Názáretből Betlehembe gyalogolni a várandós feleségével mintegy százhúsz kilométert. Ott már nem éltek rokonaik, így az egyetlen karavánszerájban kerestek szállást. Ennek ajtajában hangzott el a karácsonyi történet két sötét szava: nincs hely. Aztán végül valaki mégis befogadta őket a ház alatti birkaistállóba, ott szülte meg Mária első gyermekét – ki tudja, milyen segédlettel, vagy anélkül.


Ez a karácsony igaz története minden ráaggatott díszítés nélkül. Miért nem volt hely nekik? Mert a fél ország úton volt, s lehet, hogy valóban megtelt a fogadó. És mert József és Mária nem ígérhetett nagy bevételt a fogadósnak, inkább csak gondot, ha ott születik meg a kisbaba. A fogadós számára a legfontosabb az volt, hogy megkapja a bérbe adott szobák árát, arra nem is gondolt, hogy segítséget nyújtson, helyet adjon az Isten Fiának. Fontosabb volt számára kapni, mint adni.


Gyakran eltűnődöm, vajon mit tennék, ha egy napon, talán éppen karácsonyeste, amikor együtt ünnepel a család, bekopogna és szállást kérne egy elfáradt, az út porától mocskos, koszos várandós nő, háta mögött egy ápolatlan külsejű férfivel, és szállást kérne. Mit tennék, hogyan adnám tudtukra, hogy most pont nincs hely, most nem alkalmas, ugyanis a házam megtelt. Sajnos nem tudok helyet adni...


Ádám egy autót kapott karácsonyra testvérétől. Karácsonyeste, amikor kijött az irodájából, egy utcagyerek ámuldozva járkált a csillogó-villogó új kocsi körül.


– Uram, ez az ön autója? – kérdezte
– A bátyámtól kaptam karácsonyra.
A fiú meghökkent. Azt akarja mondani, hogy a bátyja adta magának ezt az autót, és magának ez semmibe se került? Öcsém, bárcsak... Elbizonytalanodott.
Ádám persze tudta, hogy fogja a fiú folytatni. Bizonyára azt kívánja, hogy bárcsak neki is ilyen testvére lenne. Amit azonban a fiú mondott, tetőtől talpig megrázta.
– Bárcsak – folytatta a gyermek – én is ilyen testvér lehetnék!
Ádám csodálkozva nézett a fiúra, majd ösztönösen hozzátette: – Elvigyelek egy körre?
– Ó, igen! Szeretném.
Rövid kocsikázás után a fiú szemében különös fény csillogott. Ádámhoz fordult:
– Uram, megtenné, hogy megáll a házunk előtt?
Ádám titkon elmosolyodott. Már sejtette, hogy mit akart a fiú. Meg akarta mutatni a szomszédoknak, hogy egy szuper kocsi hozta haza. De megint tévedett.
– Megállna ott, a lépcsőknél? – kérte a fiú. Felfutott a lépcsőn, s Ádám nemsokára hallotta, ahogy jön visszafelé. De már nem olyan gyorsan, mint ahogy elment. Karjaiban mozgássérült kisöccsét cipelte. Leültette a legalsó lépcsőre, egészen odabújt hozzá, majd rámutatott az autóra:
– Itt van, Öcskös, amiről fent beszéltem neked! A bátyjától kapta karácsonyra, és egy fillérbe se került neki. Egy napon én is ilyet akarok adni neked. Akkor majd te is láthatod azt a sok szép dolgot a karácsonyi ablakokban, amiről mindig megpróbáltam mesélni neked.


Ádám kiszállt az autóból, beemelte a béna fiút az első ülésre. Csillogó szemű bátyja pedig beszállt a háta mögé, és megkezdődött hármójuk felejthetetlen ünnepi kocsikázása.


Azon a karácsonyon Ádám megértette, mire gondolt Jézus, amikor ezt mondta: Nagyobb boldogság adni!  Nekünk is ezt kellene megérteni és komolyan venni így karácsonykor. Sajnos, a mi életünk ajtajára ugyanaz van kiírva: nincs hely! Tele vagyunk tennivalókkal, gondokkal, félelmekkel, nincs hely Jézus számára az időnkben. Reggel sem és este sem. Hétköznap sem és vasárnap sem. Talán még ilyenkor sem fér bele az ünnepi programunkba. Legfeljebb karácsonyeste meghívjuk vendégnek, remélve, hogy utána hamar távozik. De nincs hely számára a költségvetésemben sem, Jézus ügyére, Jézus kicsinyeinek már nem jut semmi. Nincs hely számára a szívemben sem, mert tele van értéktelen kacattal, ami mindentől és mindenkitől elválaszt.
A történet arra akar megtanítani, hogy a legnagyobb boldogság adni. Az ajándékozás soha ne legyen kényszer, ne is versenyezzünk egymással, ne fokozzuk le üzletté. Az ajándékot ne a pénzértéke, hanem a szeretetértéke tegye kedvessé.


Mindig az örömszerzés legyen a cél. Örömöt pedig szellemi értékekkel is lehet szerezni, egymást ilyesmivel is gazdagabbá tehetjük.
 

Ezekkel a gondolatokkal kívánok egyházunk minden tagjának szeretetteljes boldog karácsonyt és örömökben gazdag békés új évet.
2017 karácsonya
 

Zelenák József
püspökhelyettes,
esperes

 

 

 

Kapcsolódó hírek:
Legfrissebb apróhirdetések:
További friss hírek:
Kiemelt hírek:
Valutaváltó:


Promó: